NV Novy - Algemene voorwaarden webshop

Geüpdatet in 01/2024

1. Toepassingsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt op de webshop (Webshop Novy) van de NV NOVY, met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0436.260.171 (hierna: “NOVY”). De Algemene Voorwaarden stellen de rechten en plichten vast tussen de Klanten van NOVY en NOVY, en zijn van toepassing op elke geplaatste bestelling.

Voordat de bestelling geplaatst wordt, dient de Klant de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Uitsluitend onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen de Klanten van NOVY en NOVY. NOVY kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt de aanvaarding door de Klant.

2. Bestelling

 • 2.1 De presentatie van de producten op de Website van NOVY is een vrijblijvende uitnodiging om bij NOVY producten te bestellen. Een bindende bestelling komt tot stand wanneer de Klant alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer hij of zij bevestigd heeft kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring, wanneer de Klant de knop “Ik bevestig mijn bestelling” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van de betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste is het geval wanneer de Klant door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar de Website.
 • 2.2 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Klant per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging op het door de Klant meegedeelde e-mailadres. De ontvangstbevestiging documenteert dat de bestelling bij NOVY is aangekomen en bevat een samenvatting van de bestelling.
 • 2.3 Elke Klant die nog geen account heeft, dient de registratieprocedure vermeld op de Website te volgen waardoor hij of zij vervolgens geregistreerd is en over een account beschikt.
 • 2.4 NOVY kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

3. Beschikbaarheid van producten

Ondanks het feit dat de Website met grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NOVY niet. NOVY is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Indien NOVY tijdens de verwerking van de bestelling vaststelt dat één of meerdere van de door de Klant bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kan NOVY de bestelling helaas niet (volledig) uitvoeren. NOVY behoudt zich het recht voor om ervoor te kiezen de bestelling in dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of niet uit te voeren. De Klant wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. In geen geval komt een overeenkomst over de niet-beschikbare producten tot stand, de terugbetaling van reeds betaalde producten wordt gegarandeerd.

4. Prijs en betaling

 • 4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief 21% btw, eventuele recyclagebijdrage en eventuele bijdrage voor batterijen.
 • 4.2 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. NOVY behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van NOVY zijn geldig zolang ze online staan en zolang de voorraad strekt.
 • 4.3 De verzendkosten vallen ten laste van de Klant, tenzij anders bepaald. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer de Klant deze afrondt door het aanklikken van de knop “Ik bevestig mijn bestelling” en de betaling wordt afgehandeld door de betalingsprovider.
 • 4.4 Promotiecodes zijn geldig op online bestellingen via de Website. Kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.
 • 4.5 De Klant kan online betalen met Visa, Mastercard of Bancontact. Bij NOVY is online betalen veilig. Voor alle betalingen werkt NOVY samen met Atos Worldline, behorende tot de markleiders inzake online betalingsverkeer. De Klant kan de betalingsgegevens bij de bestelling invoeren. De kaart wordt gedebiteerd bij het opsturen van de producten.

5. Levering

 • 5.1 NOVY zal de bestellingen met spoed en uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging uitvoeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de producten Pendant, Shelf (Pro) of Wall bedraagt de levertermijn 3 weken. Indien de levertermijn niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • 5.2 NOVY streeft er steeds naar haar bestelling op de gevraagde leverdatum te leveren. NOVY kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor eventuele schade die daaruit zou voortvloeien. Een vertraging in leveringstermijn geeft de Klant geen aanleiding tot het eisen van een schadevergoeding.
 • 5.3 NOVY levert uitsluitend in België, Luxemburg en Nederland op een door de Klant aangegeven adres mits betaling van de verzendkosten. De leverkost voor Nederland bedraagt 6,99 EUR (incl. BTW). Bestellingen boven 250 EUR (excl. BTW) worden gratis verzonden. NOVY staat niet in voor de installatie van de producten.
 • 5.4 Aan de leveringsplicht van NOVY zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NOVY geleverde product(en) een keer aan de Klant zijn aangeboden.

6. Annuleren

Indien de Klant zijn bestelling wenst te annuleren of te veranderen dient hij hiervoor contact op te nemen met de klantendienst van NOVY op de in punt 14 vermelde contactgegevens met de vermelding van het bestelnummer. Een annulatie of verandering zal door NOVY enkel toegestaan worden indien dit materieel mogelijk is, zoals wanneer de producten nog niet verzonden zijn naar de Klant. De Klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling.

7. Retourrecht/Herroepingsrecht

 • 7.1 Ten aanzien van een Klant-consument is het toegelaten om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product NOVY te informeren dat hij of zij van de verkoop afziet. De producten dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na kennisgeving aan NOVY te worden verstuurd.
 • 7.2 De kennisgeving door de Klant-consument gebeurt door het wettelijk herroepingsformulier in te vullen via deze link en naar volgend e-mailadres customer-service.nl@novy.com terug te sturen. Daarna dient de Klant-consument de producten, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:
  NV NOVY
  Retours webshop
  Noordlaan 6
  8520 Kuurne
  West-Vlaanderen
  BELGIË
 • 7.3 De Klant-consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Het is de Klant-consument evenwel toegestaan de producten te openen en te keuren zoals dit in een winkel zou plaatsvinden.
 • 7.4 De Klant-consument draagt de kosten voor de terugzending van de producten. Indien de producten bij de Klant-consument thuis werden geleverd en deze door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, haalt NOVY de producten op eigen kosten op. Om NOVY in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, dient de Klant zijn rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van de retour maken maakt NOVY een kredietnota op en wordt het reeds betaalde bedrag, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk teruggestort en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd door de Klant-consument zijn beslissing tot herroeping. Er kan evenwel gewacht worden met terugbetaling totdat NOVY alle goederen heeft teruggekregen of totdat de Klant-consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden.
 • 7.5 Indien de Klant een product ontvangen heeft dat hij niet besteld heeft of een beschadigd product ontvangt, dan dient hij NOVY hiervan op dezelfde manier en binnen dezelfde termijn op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zal NOVY de kosten voor de terugzending terugbetalen.

8. Zichtbare, verborgen gebreken en reactie-en protesttermijnen

 • 8.1 Behoudens andersluidend beding zal de Klant zijn klachten per aangetekende brief of per mail ten aanzien van de klantendienst op customer-service.nl@novy.com overmaken aan NOVY en dit:
  • In geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de vijftien kalenderdagen na de levering van de producten;
  • In geval van verborgen gebreken, binnen de vijftien kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. De aansprakelijkheid van NOVY is evenwel beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 2 maanden na de levering van de producten.
  • Klachten andere dan over zichtbare of verborgen gebreken, dienen steeds gemeld te worden binnen de 7 kalenderdagen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na het verstrekken van de dienst.
 • Bij de kennisgeving dient de Klant een duidelijke en gedetailleerde omschrijving te geven van de oorzaak, de omvang en de eventuele schade. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht en schort de verplichtingen in hoofde van NOVY niet op, behoudens anders aangegeven. De tijdig en gegronde klachten van de Klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging door NOVY, zonder dat NOVY daarenboven tot schadevergoeding gehouden kan zijn. Klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen behandeld door NOVY.
 • 8.2 Klachten die buiten de onder punt 8 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van NOVY.
 • 8.3 De waarborg in hoofde van NOVY beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek. NOVY staat in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. NOVY is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden.
 • 8.4 Ten aanzien van een Klant-consument geldt een garantie van 24 maanden vanaf de levering. De waarborg beperkt zich tot de kosteloze (kosten loon, materiaal en verzending) vervanging, herstelling van de bestelling binnen een redelijke termijn. NOVY behoudt zich het recht voor niet tot vervanging of herstelling over te gaan indien deze vervanging of herstelling onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou zijn. Onder buiten verhouding zijn, wordt begrepen dat de kosten voor NOVY, vergeleken met een alternatieve vorm van genoegdoening, onredelijk zouden zijn gelet op:
  • de waarde van de bestelling zonder het gebrek aan overeenstemming;
  • de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
  • de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de Klant.
 • Een passende prijsvermindering of ontbinding van de koop kan enkel indien de Klant geen aanspraak kan maken op de herstelling of vervanging of indien NOVY de herstelling, vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn. Partijen aanvaarden dat de Klant in geen enkel geval aanspraak kan maken op de ontbinding van de koopovereenkomst indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van NOVY niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van NOVY.

9. Aansprakelijkheid, overmacht en imprevisie

 • 9.1 NOVY draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van NOVY is in elk geval beperkt tot de waarde van het product, ongeacht de rechtsgrond waarop NOVY aansprakelijk wordt geacht.
 • 9.2 NOVY heeft met betrekking tot de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of de andere diensten een middelenverbintenis.
 • 9.3 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. Volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, deze opsomming is evenwel niet exhaustief: productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij NOVY, hetzij de leveranciers van NOVY raken.
 • 9.4 In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van het contract overeen te komen.

10. Privacy

Door de online bestelling via de Website van NOVY, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • 11.1 Het contract tussen de Klant en NOVY wordt uitsluitende beheerst door het Belgisch recht.
 • 11.2 Alle geschillen over het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden worden zoveel als mogelijk op een minnelijke wijze beslecht. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen over dat uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd zijn waar de zetel van NOVY gevestigd is. In geval het een Klant-consument betreft, is de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd.
 • 11.3 Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform ("ODR-platform") opgericht waartoe een Klant-consument zich kan wenden. Via de volgende link kan het platform worden geraadpleegd: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Varia

 • 12.1 Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. economische gevolgen) van de samenwerking en de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige voorwaarden blijven in elk geval volledig van kracht.
 • 12.2 Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst. Als een regel ontbreekt, gelden de wettelijke voorschriften voor “verkoop of afstand” zoals bepaald in Boek VI artikel 45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht.

13. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van NOVY, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van NOVY.

Klanten die over een eigen Website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van NOVY, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan NOVY.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van NOVY door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van NOVY.

14. Contactgegevens

Voor alle vragen en/of klachten kan de Klant terecht bij:

NV NOVY
customer-service.nl@novy.com
+32 (0)56 36 51 00

Noordlaan 6
8520 Kuurne
West-Vlaanderen
BELGIË
Met ondernemingsnummer: 0436.260.171/content/files/content/Wettelijk herroepingsformulier Nederland.pdf
Aan het laden
Aan het laden